Začetna stran Kontakti Kazalo Obveščanje uporabnikov  
Začetna stran | Konzorciji CTK Facebook CTK Twitter CTK Možnosti obveščanja Pišite nam 
3. strokovno srečanje članic konzorcijev CTK

VABILO IN OKVIRNI PROGRAM 3. STROKOVNEGA SREČANJA ČLANOV KONZORCIJEV CTK

Vabimo vas na 3. srečanje članov konzorcijev CTK, ki bo v sredo, 27. marca 2013 ob 9.00 v mali dvorani Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.  

Konzorcijska nabava mednarodne znanstvene literature predstavlja sodoben koncept v znanstvenem informiranju, ki je podprt s sodobnimi tehnološkimi standardi. Temeljna značilnost tega sodobnega pristopa je, da lahko z danimi viri obvladujemo sorazmerno veliko večji nabor gradiva za sorazmerno manjšo ceno, kot pa je to v primerih, ko knjižnice poskušajo samostojno zagotavljati dostop do gradiva. Po eni strani je torej nabava in upravljanje literature cenejše, po drugi strani pa se močno spreminja struktura celotnih izdatkov, saj se delež sredstev, namenjenih za nabavo, bistveno povečuje.

Javna agencija za raziskovanje Republike Slovenije (ARRS) je v letu 2008  povečala sredstva za konzorcijsko nabavo. Kljub temu, da so se sredstva, dodeljena na razpisih v 2011 in 2012 zmanjšala, je bilo to zmanjšanje v primerjavi s skokovitim porastom financiranja leta 2008 neprimerljivo, še posebej če upoštevamo siceršnje reze na področju javnega financiranja.  

Med leti 2008 - 2009 se je delež ARRS za nakup mednarodne znanstvene literature povečal za 45%, delež za delovanje konzorcijev pa za kar 75%. Ta strateška odločitev ARRS se je pokazala za pravilno, saj se je povečalo število institucij, ki so dobile dostop do znanstvene literature. Povečalo se je tudi število dostopnih naslovov znanstvenih revij in drugega gradiva.

V letu 2012 je bilo tako v konzorcije CTK vključenih 56 članic. Uporaba je ostala na ravni predhodnega leta, enako tudi cena na vpogled v celotno besedilo. Že nekaj časa ugotavljamo, da je uporaba v teh okvirih dejansko pričakovana uporaba, ki se po naših predvidevanjih ne bo več drastično povečevala. Naš poglavitni cilj je, da v okviru konzorcijev CTK zagotavljamo dostop do mednarodne znanstvene literature čim širšemu krogu zainteresiranih uporabnikov.  Do vsebin lahko dostopajo študentje in zaposleni vseh slovenskih univerz ter po naši oceni več kot 90% vseh registriranih slovenskih raziskovalcev, zaposlenih v slovenskih raziskovalnih organizacijah

V letu 2012 smo dosegli vse zastavljene cilje. Še posebej zahtevna naloga so bila pogajanja s ponudnikom servisa Science Direct za dostop v 2013, založbo Elsevier. V letu 2012 smo vzajemno izpeljali zanimiv projekt brezplačnega posredovanja člankov v okviru članic konzorcija Science Direct. Uspešno smo tudi ažurirali zbirke podatkov o fondih v COBIB-u in orodjih openURL SFX v IZUM-u in na Univerzi v Ljubljani. Veseli nas, da nabavni konzorciji dejansko delujejo - ne v političnem, ampak v strokovnem smislu - povezovalno in dajejo dobro podlago za morebitne naslednje projekte, kot so npr. skupni repozitorij e-izvodov, objavljanje v odprtem dostopu, enoten sistem LDAP avtentikacije ipd.

Namen srečanja je predvsem v izmenjavi potrebnih informacij. Radi vas bi obvestili o rezultatih našega delovanja, pobudah in predlogih članic ter o okvirnih ciljih, ki jim s konzorciji nameravamo slediti v naslednjih nekaj letih. Obenem pa bi radi slišali želje, pripombe in stališča naših uporabnikov tako v vsebinskem, organizacijskem kot tudi tehničnem pogledu.

Veseli smo, da se nam bodo tudi letos pridružili mlajši kolegi, študenti Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Strokovna vzgoja mlajših kadrov spada med temeljna poslanstva našega strokovnega delovanja.

Še posebej veseli smo, da se nam bodo letos pridružili tudi kolegi iz NUK-a. Z zanimanjem bomo prisluhnili njihovim informacijam in poročilom. Verjamemo, da na tak način naše srečanje lahko preide v osrednje slovensko strokovno srečanje na področju nabave elektronskih informacijskih virov.

Srečanje je organizirano v prostorih Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za kar se pristojnim iskreno zahvaljujemo.  Univerza v Ljubljani je največji uporabnik storitev konzorcijev CTK, Ekonomska fakulteta pa je ena izmed najsodobneje organiziranih visokošolskih institucij pri nas. Sodobno zastavljene metode izvajanja študijskih programov temeljijo tudi na dostopu in uporabi do elektronskih informacijskih virov. Centralna ekonomska knjižnica je osrednja slovenska znanstvena in visokošolska knjižnica za področje ekonomije in poslovnih ved. Ustanovljena je bila leta 1947, sedaj je aktivna članica sistema COBISS in vključena v knjižnični konzorcij COSEC, posredno pa v okviru Univerze v Ljubljani tudi v konzorcije CTK. Maja 2012 je bila knjižnica temeljito prenovljena in preurejena, zato lahko danes ponudi svojim obiskovalcem poleg ustreznih vsebin tudi prijazne delovne in družabne prostore.

Dobrodošli na 3. srečanju članov konzorcijev CTK!

Miro Pušnik, direktor CTK

3. srečanje članov konzorcijev CTK bo v torek, 27. marca ob 9.00 uri v mali dvorani Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.

Udeležba na srečanju je brezplačna. Zaradi omejenih prostorskih možnosti je za udeležbo potrebna prijava. Vabimo vas, da se prijavite na e-naslov dunja.kovac@ctk.uni-lj.si

Vljudno vabljeni in hvala za prijavo!

OKVIRNI PROGRAM SREČANJA

8.30-9.00

PRIJAVE

9.00-9.30

POZDRAVNI NAGOVORI

9.30-11.00

PREDSTAVITVE

 

Kako ovrednotiti konzorcije?
prof.dr. Primož Južnič, FF UL

Konzorciji CTK: pregled stanja in novi pristopi v 2013
Tatjana Intihar, CTK
Maja Vihar, CTK
Smilja Pejanovič, CTK

11.00-11.30

ODMOR

11.30-12.35

PREDSTAVITVE

 

Konzorciji mednarodne znanstvene literature NUK : pregled stanja
mag. Karmen Štular Sotošek, NUK

E-revije v praksi
dr. Luka Šušteršič, IJS

Primerjava WoS in Scopus z vidika njunega povezovanja v nacionalni raziskovalni informacijski sistem
prof.dr. Tomaž Bartol, BF UL, prof.dr. Primož Južnič, mag. Doris Dekleva Smrekar, Miro Pušnik, CTK, mag. Gordana Budimir, IZUM

12.35-13.00

ODMOR

13.00-13.30

PREDSTAVITVE

 

Mobilne aplikacije za dostop do e-revij
Tilen Mandelj, CTK

Konzorciji in odprti dostop: stanje, možnosti in perspektive
Miro Pušnik, CTK

13.30-14.00

ZAKLJUČEK

 

Srečanje bo moderirala mag. Darja Vajs, CTK. Vprašanja, na katera želite na tem srečanju dobiti odgovore, lahko pošljete že vnaprej na e-pošto darja.vajs@ctk.uni-lj.si.

V letu 2012 so bile članice konzorcijev CTK sledeče institucije:
 

Bolnisnica Golnik
Center za usposabljanje, delo in varstvo Crna
Elektroinštitut Milan Vidmar
Evropsko središče Maribor
Fakulteta za državne in evropske študije
Fakulteta za informacijske študije
Fakulteta za komercialne in poslovne vede
Fakulteta za organizacijske študije
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
GEA College – Fakulteta za podjetništvo
Geološki zavod Slovenije
Institut Jožef Stefan
Inštitut za celulozo in papir - ICP
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
Inštitut za narodnostna vprašanja
Inštitut za novejšo zgodovino
IZUM Maribor
Javna agencija Republike Slovenije za energijo
Kemijski inštitut
Kmetijski inštitut Slovenije
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Mirovni institut
Narodni muzej Slovenije
Onkološki inštitut Ljubljana
Pedagoški institut
Splošna bolnišnica Celje
Splošna bolnišnica Izola
Splošna bolnišnica Jesenice
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Statistični urad RS
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše
Univerza na Primorskem
Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Univerza v Novi Gorici
Univerzitetni klinični center Maribor
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 
Visoka šola za računovodstvo, Ljubljana
Visoka šola za storitve
Visoka šola za tehnologijo polimerov
Visoka šola za varstvo okolja
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
Visokošolsko središče Novo mesto
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Zavod za zdravstveno varstvo Koper
Zavod za zdravstveno varstvo Ravne
Zdravniška zbornica Slovenije
ZRC SAZU
ZVD Zavod za varstvo pri delu d. d.

V 2012 so v okviru konzorcijev CTK bili naročeni sledeči informacijski viri:
 

ScienceDirect
Servis Science Direct založbe Elsevier je v letu 2012 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Inštitut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, ZRC SAZU, Splošna bolnišnica Celje, Onkološki inštitut, Univerzitetni klinični center Maribor, Inštitut za materiale in tehnologije, Kmetijski inštitut Slovenije, GEA College – Fakulteta za podjetništvo, Geološki zavod Slovenije, Psihiatrična klinika Ljubljana, Splošna bolnišnica Jesenice.

Vsaka konzorcijska članica ima dostop do drugačnega nabora revij. Z lokacij fakultet Univerze v Ljubljani, NUK in CTK je v obdobju 2010-2012 tekoče dostopnih 720 revij s celotnimi besedili člankov od leta 1995 dalje oz. manj, če je revija začela izhajati kasneje. Poleg tega so za omejeno časovno obdobje (večinoma 1995 -2004) na voljo še celotna besedila člankov iz dodatnih 760 revij.

Dostopne vsebine po konzorcijskih članicah:
Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Inštitut Jožef Stefan, Kemijski inštitut imajo dostop do naslovov, ki jih imajo naročene tudi v tiskani/elektronski obliki in do zbirke UTL (Unique Title List). Preostale konzorcijske članice imajo dostop do naslovov, ki jih imajo naročene tudi v tiskani/elektronski obliki in do strokovne zbirke:

ZRC SAZU, GEOZS: Earth and Planetary Sciences
OILJ, SBCe, SBJe, UKCMb, PKLj: Health Sciences
IMT: Material Sciences
KIS: Agricultural and Biological Sciences
GEA: Business, Management and Accounting
SpringerLink
Servis SpringerLink je v letu 2012 dostopen 51 slovenskim neprofitnim, akademskim in raziskovalnim institucijam.

Vse institucije – konzorcijske članice imajo dostop do enakega nabora elektronskih vsebin: ca. 1.900 elektronskih revij, 25.814 e-knjig in ca. 18.000 protokolov. E-vsebine pokrivajo različna strokovna področja: biomedicinske, naravoslovne in tehnične vede, poslovne vede in ekonomijo, humanistiko, psihologijo, sociologijo, pravo itd. Celotna besedila člankov so dostopna od l. 1997 dalje oz. manj, če je revija začela izhajati kasneje.
Wiley Online Library
Servis Wiley Online Library je v letu 2012 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem, Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Onkološki inštitut Ljubljana, Splošna bolnišnica Celje ter Univerzitetni klinični center Maribor.

Konzorcijske članice imajo v letu 2012 dostop do različnih naborov revij: Univerza v Ljubljani, NUK in CTK, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem imajo dostop do tekočih 1.341 revij zbirke 'Full Collection' s celotnimi besedili člankov od l. 1997 dalje. Institut Jožef Stefan ter Kemijski inštitut imata v letu 2012 dostop do 801 revij zbirke STM Collection (Science, Technology, Medicine), Onkološki inštitut Ljubljana, Splošna bolnišnica Celje ter Univerzitetni klinični center imajo v letu 2012 dostop do 346 revij zbirke M&N (Medicine & Nursing).

Revije paketa Wiley Online Library vsebinsko pokrivajo različna področja naravoslovja, medicine, kemije, fizike, matematike, elektrotehnike, informatike, strojništva, gradbeništva, ekonomije ipd. Celotna besedila člankov so dostopna od l. 1997 dalje oz. manj, če je revija začela izhajati kasneje.
American Chemical Society
Servis ACS Online Package je v letu 2012 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Inštitut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Inštitut za celulozo in papir ICP.

Vse institucije – konzorcijske članice imajo dostop do enakega nabora elektronskih vsebin: 42 tekoče dostopnih naslovov revij. Celotna besedila člankov so dostopna od l. 1996 dalje. Revije založnika ACS imajo status najprestižnejših znanstvenih publikacij s področja kemije: organske kemije, anorganske kemije, fizikalne kemije, medicinske kemije, kombinatorne kemije, analitske kemije, biokemije, kristalografije, kemije materialov in kemijske tehnologije.
IEEE Xplore
Servis IEEE Xplore je v letu 2012 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici in Institut Jožef Stefan.

Vse institucije – konzorcijske članice imajo dostop do enakega nabora elektronskih vsebin: celotna ponudbe IEEE Xplore digitalne knjižnice, IEEE/IET Electronic Library (IEL), ki obsega besedila člankov iz preko 400 naslovov revij, preko 13.500 zbornikov ter preko 3.500 standardov s področja računalništva in informatike, elektronskih komponent in tehnologije, proizvodnih tehnologij in sistemov, električnih naprav. Vsebine so dostopne od leta 1988 dalje, izbrani dokumenti pa celo od 1913 leta dalje.
JSTOR
Servis JSTOR je v letu 2012 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Inštitut za novejšo zgodovino, ZRC SAZU, Narodni muzej Slovenije. Konzorcijske članice imajo v letu 2012 dostop do različnih naborov revij: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem imajo dostop do arhivskih zbirk Arts & Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII, Life Sciences. Inštitut za novejšo zgodovino ima dostop do arhivskih zbirk Arts & Sciences I, II, V, VII. ZRC SAZU ima dostop do arhivskih zbirk Arts & Sciences I, II, III, IV, Life Sciences. Narodni muzej Slovenije ima dostop do arhivskih zbirk Arts & Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Life Sciences in 19th Century British Pamphlets.
IOP Science
Servis IOP Science je v letu 2012 dostopen uporabnikom Univerze v Ljubljani.

Paket revij vsebuje 109 naslovov revij področja fizike, materialov, inženirskih ved, elektrotehnike, elektronskih komponent in tehnologije itd. Vsebine so dostopne od začetka izhajanja revij.

O CTK
Katalog informacije javnega značaja
Poslanstvo in vizija CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
UPORABNE INFORMACIJE
Kontakti
Delovni čas in koledar
Kje nas najdete?
Cenik storitev
Uporaba e-virov
Ogledi knjižnice
INFORMACIJSKI VIRI
Portal DiKUL
Katalog e-virov UL UL
E-revije
E-knjige
E-slovarji
Specializirane podatkovne zbirke za tehniko
Katalog standardov CTK
STORITVE
Vpis in izposoja gradiva
Uporaba čitalnic
Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov
Informacijske storitve
Izdelava bibliografij
Eduroam.si
Patlib center
Knjižnica FKKT
Nemška knjižnica - Deutsche Bibliothek
KONZORCIJI CTK
Novice in obvestila
Kontakti
Člani konzorcijev
Naročeni e-viri

 
AKTUALNO
Možnosti obveščanja
Spletni dnevnik DiKUL
Publikacije CTKCTK
CTK na družabnih omrežjih
 
Kolofon © 1998-2012 CTK - Vse pravice pridržane