Začetna stran Kontakti Kazalo Obveščanje uporabnikov  
Začetna stran | O CTK | Katalog informacij javnega značaja Facebook CTK Twitter CTK Možnosti obveščanja Pišite nam 
O CTK
Katalog informacij javnega značaja
Poslanstvo CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv in sedež javnega zavoda

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Trg republike 3
1000 Ljubljana
Skrajšani naziv: CTK
ID za DDV: SI23576430

Odgovorna uradna oseba mag. Miro Pušnik, v.d. direktorja
Trg Republike 3
1000 Ljubljana
telefon: (01) 200 34 41
elektronski naslov: miro.pusnik@ctk.uni-lj.si
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov dr. Uroš Kunaver
Trg Republike 3
1000 Ljubljana
telefon: (01) 200 34 44
elektronski naslov: uros.kunaver@ctk.uni-lj.si
Datum prve objave kataloga 8.6.2004
Datum zadnje spremembe 4.7.2019
Spletni naslov kataloga http://www.ctk.uni-lj.si/osnovni-podatki/katalog-informacij-javnega-znacaja.html
Druge oblike kataloga Tiskana oblika, dostopna v tajništvu CTK
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Opis delovnega področja javnega zavoda

V okviru javne službe:

 • sistematično zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva (knjige, revije, disertacije, raziskovalne naloge, standarde, patente, zbirke podatkov) v tiskani in elektronski obliki,

 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,

 • izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,

 • posredovanje informacij s tehniškega in naravoslovnega področja iz domačih in svetovnih virov,

 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,

 • organiziranje seminarjev ter strokovnega izpopolnjevanja knjižničarjev, študentov ter drugih uporabnikov,

 • informacijsko opismenjevanje,

 • medknjižnična izposoja ter posredovanje člankov in informacij,

 • drugo biblikotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

 Poleg javne službe:

 • opravlja druge informacijske storitve,

 • zalaga, izdaja in tiska ter prodaja knjige in druge publikacije s področja svoje dejavnosti,

 • organizira posvetovanja,

 • fotokopira in opravlja druge oblike razmnoževanja,

 • nudi zainteresiranih storitve v okviru svoje dejavnosti. 
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Seznam oddelkov in služb (vodje oddelkov so navedeni pri vsakem oddelku posebej, naslov vseh oddelkov je enak naslovu zavoda)
Organigram javnega zavoda Organigram
2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
--- ---
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba mag. Miro Pušnik, v. d. direktorja
Trg Republike
1000 Ljubljana
telefon: (01) 200 34 41
elektronski naslov: miro.pusnik@ctk.uni-lj.si
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda
Državni predpisi

 

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu https://www.uradni-list.si/. 

Predpisi EU
 • Šesta direktiva o davku na dodano vrednost – Sixth Council Directive 77/388 EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating turnover taxes – Common sistem of value added tax: uniform bases of assessment z dne 17.5.1977, objavljeno v uradnem glasilu Evropskih skupnosti Official journal L 145 13/06/1977 P. 0001-0040

 • Direktiva o oprostitvi carinskih dajatev - Community sistem of reliefs from customs duty -  Council regulation (EEC) No. 918/83 z dne 28.3.1983, objavljeno v uradnem glasilu Evropskih skupnosti Official journal L 105 23/04/1983 P. 0001-0037

 • Evropski carinski kodeks-Community Customs Code – Council regulation (EEC) No. 2913/92 z dne 12.10.1992, objavljeno v uradnem glasilu Evropskih skupnosti Official journal L 302 19/10/1992 P. 0001 – 0050

2.e Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov

Zakon o javnih zavodih

 

 Predpisi v obravnavi so dostopni na spletnih naslovih:

- na vladi

- v državnem zboru

 

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.  
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
Predlogi strateških in programskih dokumentov  
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod

Postopek na podlagi pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS 24/03)

Obvezni podatki, ki jih morajo navesti vlagatelji v zahtevi:

 • navesti je potrebno javni zavod (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, Trg republike 3, 1000 Ljubljana)
 • navedbo zastopnika javnega zavoda (direktor Miro Pušnik)
 • ime in  stalno bivališče vlagatelja zahteve oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca
 • informacijo, s katero se želi seznaniti
 • način seznanitve z zahtevano informacijovpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis)

Način vložitve zahteve: pisno

Stroški postopka: po Uredbi o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur.l. RS 40/04)

Predviden rok za odločitev o zahtevi znaša 20 delovnih dni od datuma prejema  popolne zahteve. 
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi javni zavod upravlja
--- ---
2.i Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov
Seznam Zbirk
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
Sklopi informacij
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa
 • Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu preko tega kataloga (http://www.ctk.uni-lj.si/osnovni-podatki/katalog-informacij-javnega-znacaja.html) v html, pdf in izjemoma MS Word formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf oziroma MS Word format.

 • Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen v tajništvu zavoda v času uradnih ur pri tajnici vodstva ge. Dunji Kovač v ponedeljek, sredo in petek med 8. in 12. uro.

 • Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.

 • Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 16. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.l.RS 115/03) 
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov  
O CTK
Katalog informacij javnega značaja
Poslanstvo CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
UPORABNE INFORMACIJE
Kontakti
Delovni čas in koledar
Kje nas najdete?
Cenik storitev
Uporaba e-virov
Ogledi knjižnice
INFORMACIJSKI VIRI
Katalog CTK
Portal DiKUL
Katalog inf. virov UL
Katalog e-gradiv UL
E-slovarji
Specializirane podatkovne zbirke za  tehniko
Katalog standardov CTK
STORITVE
Vpis in izposoja gradiva
Uporaba čitalnic
Posredovanje dokumentov Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov
Informacijske storitve
Izdelava bibliografij
Usposabljanje uporabnikov
Eduroam.si
PATLIB informacijski center
Knjižnica FKKT
Nemška knjižnica - Deutsche Bibliothek
KONZORCIJI CTK
Novice in obvestila
Kontakti
Člani konzorcijev
Naročeni e-viri

 
AKTUALNO
Možnosti obveščanja
Spletni dnevnik CTK
Spletni dnevnik DiKUL
Publikacije CTK
CTK na družabnih omrežjih
 
Kolofon © 1998-2018 CTK - Vse pravice pridržane