Uporaba čitalnic

Čitalnice so na voljo vsem obiskovalcem, študij v njih pa je mogoč le za člane knjižnice. Od 1. 10. 2015 smo v čitalnici uvedli nov režim uporabe storitev interneta. Ključna sprememba je, da morajo uporabniki za uporabo računalnikov interminalov, razen terminalov za uporabo knjižničnega kataloga in terminalov v vhodni avli, biti včlanjeni v knjižnico.

V čitalniških prostorih CTK sta uporabnikom na voljo dve brezžični omrežji za dostop do interneta – Eduroam in Libroam.

Vpis v CTK lahko opravite na pultu izposoje, več informacij na 01 2003 400 ali po e-pošti post@ctk.uni-lj.si. Uporabniki se za dostop do računalnikov avtenticirajo z geslom za COBISS, ki ga prejmejo pri vpisu v knjižnico. Da bi bila uporaba knjižnice, njenih storitev in prostorov čim manj motena, je knjižnica sprejela pravila, ki urejajo medsebojne odnose med knjižnico in uporabniki.

Pravila so v obliki Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja CTK dostopna na spletnem naslovu http://www.ctk.uni-lj.si/osnovni-podatki/Dokumenti/Pravilnik-o-spl-pog-poslovanja-2014.pdf, v tiskani obliki so objavljena tudi na oglasnih deskah v knjižnici.

Čitalniški prostori se nahajajo v prostem pristopu, čitalnici Janeza Puha in čitalnici Antona Codelija.

V prostem pristopu lahko študirate v živahnem delovnem okolju med policami s knjigami ali revijami. Ker so prostori namenjeni tudi prebiranju literature in uporabi računalnikov, jih boste uporabljali takrat, ko pri študiju ne potrebujete popolne tišine in vas knjižnični vrvež v ozadju ne moti preveč.

Če želite študirati v tišini, boste raje uporabljali čitalnico Janeza Puha (poznana kot tiha čitalnica), v kateri je 24 sedežev. V tem prostoru je prepovedana uporaba osebnih računalnikov ter kakršna koli uporaba mobilnih telefonov ali drugih prenosnih naprav.

Za skupinsko učenje, različne sestanke in druge strokovne pogovore ali predstavitve se lahko dogovorite za uporabo manjše čitalnice (čitalnica Antona Codelija). Uporabo prostorov za skupinsko učenje in sestanke je potrebno rezervirati en dan prej pri informacijskem pultu.

Člani knjižnice lahko, ob plačilu najemnine po veljavnem ceniku storitev CTK, najamejo garderobno omarico za 30 dni.

Mesečna najemnina za uporabo omarice je določena v ceniku CTK. Plačilo najemnine je možno v času odprtosti knjižnice, najkasneje do 20 ure med tednom. Tri dni pred iztekom najemnine začne teči rok, ko lahko član najemnino podaljša. To lahko stori še zadnji dan najemnega roka osebno pri pooblaščenemu knjižničnemu delavcu na Oddelku za izposojo in upravljanje čitalnic. Najemnino obnovi s plačilom najemnine za naslednje mesečno obdobje.

Najemnik omarice mora vrniti ključ pooblaščenemu knjižničnemu delavcu na Oddelku za izposojo in upravljanje čitalnic do izteka najemnega obdobja, ni pa ga potrebno vračati dnevno. Članu, ki ključa ne vrne najkasneje zadnji dan najema oz. pred tem ne podaljša najemnine, CTK po izteku enega tedna od tega datuma, zaračuna odškodnino za nevrnjen ključ po veljavnem ceniku.

Zaradi doslednosti izvajanja pravil si CTK pridržuje pravico, da dvakrat mesečno (datum ni določen) komisijsko preverja vsebino omaric.

Če član ključ izgubi ali ga ne vrne v roku enega tedna po izteku najemnega obdobja, obračunamo odškodnino za izgubljen/nevrnjen ključ po veljavnem ceniku CTK.

Najemnik omarice mora izprazniti omarico do izteka najemnega obdobja, drugače jo CTK komisijsko izprazni. Osebne predmete člana knjižnica hrani še 10 delovnih dni po izpraznitvi, nato vrednejše stvari izroči policiji, ostale pa zavrže.

Omarice so namenjene izključno hrambi učnega gradiva. V njih ni dovoljeno hraniti hrane, pijače, oblek, obutve, neizposojenega gradiva CTK in še posebej ne nevarnih ali škodljivih predmetov/snovi. V omaricah mora član ohranjati red in čistočo.

V primeru kršitev (kršenje rokov, najdba neizposojenega gradiva CTK, zadrževanje ključa…) bomo kršilca obvestili po e-pošti. Če se po obvestilu v enem tednu ne bo oglasil, bo CTK omarico komisijsko izpraznila. Osebne predmete najemnika omarice bo CTK hranila še 10 delovnih dni po izpraznitvi, nato bo vrednejše stvari izročila policiji, ostale pa zavrgla. Ob prvi kršitvi predpisov najemnika opomnimo, ob nadaljnjih kršitvah pa mu odvzamemo pravico do uporabe omarice. Odvzem pravice je lahko začasen ali trajen. O odvzemu odloča direktor.

Za predmete, shranjene v garderobni omarici, odgovarja njen najemnik. Ključa garderobne omarice člani ne smejo posojati nikomur. Če ga izgubijo, nam morajo to takoj sporočiti po elektronski pošti izposoja@ctk.uni-lj.si ali osebno pooblaščenemu knjižničnemu delavcu na Oddelku za izposojo in upravljanje čitalnic.