Bibliografije raziskovalcev in repozitorij DiRROS

Za slovenske raziskovalce je zelo pomembno, da imajo ustrezno izdelano bibliografijo v Informacijskem sistemu raziskovalne dejavnosti v Sloveniji SICRIS, saj na tem temelji vrednotenje raziskovalnega dela .

V CTK izvajamo storitev »Priprava in vnos bibliografskih enot v sistem COBISS« po Ceniku storitev CTK – postavka 3.2.2. Za podjetja in druge inštitucije to storitev izvajamo na osnovi letne naročilnice, za fizične osebe pa na osnovi osebnega naročila.

Naročnik za vsako enoto izpolni obrazec Spremnega lista za vnos prispevkov v bibliografijo COBISS, ki ga uporabljamo v CTK (obrazec lahko prenesete tu).
Vpišite samo tiste podatke, ki so relevantni za posamezno objavo. Na tak način je delo pri vnosu veliko bolj učinkovito in hitrejše.

Za vnos bibliografskega zapisa v COBISS morajo avtorji zagotoviti primarno gradivo v fizični ali elektronski obliki. V primeru, obdelave posameznega dela publikacije (npr. poglavje v knjigi ali objavljeno predavanje v zborniku) je treba vnesti oba dokumenta (podrejeni in nadrejeni vir). Avtorji predlagajo tudi tipologijo posameznega prispevka, pri čemer morajo med drugim upoštevati določila TIPOLOGIJE DOKUMENTOV/DEL ZA VODENJE BIBLIOGRAFIJ V SISTEMU COBISS.

Več informacij o tem lahko dobite na telefonski številki 01 2003 431 ali na elektronskem poštnem naslovu doris.dekleva@ctk.uni-lj.si.

CTK je tudi izvajalka dejavnosti Osrednjega specializiranega informacijskega centra za znanstveno področje tehnike (OSIC-T). Po metodologiji, ki jo je sprejela Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), OSICT med drugim spremlja in nadzira ustreznost razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI ter opravlja tudi druge naloge v povezavi z znanstveno produkcijo na področju tehnike. Več si lahko preberete na: https://www.arrs.si/sl/infra/osic/predstavitev.asp.

Informacije v zvezi s tem dobite po tel. 01 2003 431 ali na elektronskem poštnem naslovu osict@ctk.uni-lj.si. 

Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije (DiRROS)

Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije (DiRROS) je enotna vstopna točka za dostop do elektronskih oblik znanstvenih in strokovnih del, poročil, raziskovalnih podatkov ter drugih gradiv, ki nastajajo v raziskovalnih organizacijah ali pri samostojnih raziskovalcih in umetnikih, ki nimajo možnosti objave (arhiviranja) in hrambe elektronskih virov.

DiRROS ponuja storitev objavljanja in hrambe različnih elektronskih dokumentov brezplačno. Združljivost z navodili OpenAIRE zagotavlja izmenjavo vsebin z drugimi repozitoriji ter izpolnjevanje določil Evropske komisije glede odprte dostopnosti recenziranih znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov, ki so rezultat z javnimi sredstvi financiranih projektov iz okvirnih programov FP7 in Obzorje 2020, kakor tudi zahtev slovenske nacionalne strategije, inštitucionalnih politik in financerjev.

V procesu oddaje v repozitorij je možno za vsako delo sprožiti zaznavanje podobnosti vsebin (plagiatorstva), ki zajema vse dokumente na Nacionalnem portalu odprte znanosti.

Metapodatki o magistrskih in doktorskih delih bodo vključeni tudi v DART-Europe, evropski portal zaključnih del študija.

Vključevanje raziskovalne organizacije ali posameznika v DiRROS poteka na osnovi medsebojnega sporazuma oz. pogodbe. Po dogovoru lahko vodenje bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS.SI izvaja CTK, storitev zaračunava po veljavnem ceniku.

Vstopite v DIRROS