Oddelki in službe CTK

Organi upravljanja CTK

Ustanovitelj CTK je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. CTK vodi direktor, mag. Miro Pušnik.

Najvišji organ upravljanja je Svet CTK. Funkcijo predsednika Sveta CTK opravlja ga. Mateja Tilia. Strokovni svet CTK vodi dr. Uroš Kunaver (CTK).

CTK je v organizacijskem smislu razdeljen na več oddelkov in služb:

Oddelek za izposojo in upravljanje čitalnic (IČ)

Glavna dejavnost oddelka je izposoja gradiva uporabnikom na dom. Sodelavci oddelka skrbijo tudi za prosti pristop, kjer lahko uporabniki sami pregledujejo del gradiva, preostalo gradivo pa jim sodelavci na njihovo željo dostavijo iz skladišča. Pri izposojevalnih pultih lahko uporabniki dobijo informacije in pomoč pri iskanju gradiva ter pomoč pri uporabi računalnikov, ki so namenjeni pregledovanju elektronskih virov. Sodelavci oddelka skrbijo tudi za red in varnost v čitalnicah. Za telefonsko podaljševanje gradiva ter vse ostale informacije v zvezi s poslovanjem CTK lahko pokličete na tel. 01/2003 400, 2003 401 ali 2003 448.

Vodja oddelka je Tilen Mandelj (tilen.mandelj@ctk.uni-lj.si), tel. 01/2003 410).

Oddelek za pridobivanje, posredovanje in dobavo informacijskih virov (PPDI)

Ta oddelek nudi storitve s področja:

  • nabave informacijskih virov. Oddelek opravlja postopke naročanja in nabave vseh vrst gradiva (monografije, serijske publikacije, baze podatkov), opravlja konzorcijske nabave, zbira predloge za nabavo gradiva. Po prejemu tiskanega gradiva opravi inventarizacijo, opremo tiskanega gradiva za potrebe izposoje; pripravlja tudi odpis tiskanega gradiva;
  • medknjižnične izposoje informacijskih virov. Če potrebujete gradivo, ki ga v CTK ni, želite članek ali poglavje iz knjige v elektronski obliki ali pa želite prejeti gradivo po pošti, se obrnite na medknjižnično izposojo (MI). Oddelek ima dolgoletne izkušnje pri posredovanju gradiva iz Slovenije in tujine. Zaradi dobrih povezav s knjižnicami, podobnimi inštitucijami in komercialnimi dobavitelji v Sloveniji in tujini najde najugodnejšo rešitev za vaš zahtevek, ne glede na to, ali gre za izposojo ali posredovanje gradiva.

Vodja oddelka je ga. Tatjana Intihar (tatjana.intihar@ctk.uni-lj.si, tel. 01 2003 414).

Oddelek za informacijske, razvojno raziskovalne in izobraževalne storitve (IRIS)

V oddelku je združena dejavnost več specializiranih informacijskih centrov, ki delujejo na strokovnih področjih graditeljstva, elektrotehnike, strojništva, kemije, matematike, fizike, ekologije in drugih. Osnovna naloga je oskrba uporabnikov z znanstveno-tehničnimi informacijami, predvsem s področij elektrotehnike, elektronike, računalništva, informacijskih znanosti, strojništva, gradbeništva, kemije, ekologije, arhitekture, urbanizma in umetnosti. Informacijski specialisti, zaposleni v oddelku, opravljajo za uporabnike tematske in druge poizvedbe iz različnih podatkovnih zbirk. Za reševanje zahtevnejših problemov pripravljajo informacijske analize in svetujejo na osnovi pridobljenih informacij.

Oddelek skrbi za standarde ter informacijsko dejavnost na tem področju. Standarde lahko uporabniki pregledujejo v prostem pristopu, lahko pa jih s pomočjo Oddelka za medknjižnično izposojo in posredovanje dokumentov CTK tudi kupijo.

Sodelavci oddelka svetujejo na področju strokovne informatike, izobražujejo uporabnike, gradijo specializirane podatkovne zbirke ter pripomočke za gradnjo in iskanje po zbirkah (pojmovnike in klasifikacije); ne nazadnje skrbijo za izbiro strokovne literature (knjig, periodike in podatkovnih zbirk) na svojem področju, za vsebinsko obdelavo in ustrezno postavitev gradiva v prostem pristopu ter pomoč uporabnikom pri uporabi gradiva. Oddelek vodi dr. Uroš Kunaver (uros.kunaver@ctk.uni-lj.si, tel. 01 2003 444, pomoč za portal DiKUL 041 756 308).

Služba za splošne, kadrovske in finančne zadeve (SKF)

Sodelavci oddelka skrbijo za obdelavo in knjiženje finančnih transakcij CTK, pripravo rednih finančnih poročil in opravljajo druga računovodska dela. Sodelavci oddelka opravljajo tudi organizacijska, upravna, kadrovska in tajniška opravila, ki so potrebna za vodenje delovne organizacije. Službo vodi ga. Vesna Kalabić (vesna kalabic@ctk.uni-lj.si, tel. 2003 443).

Služba za informacijsko tehnologijo in razvoj (ITR)

Osnovna dejavnost službe je nameščanje in vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme v CTK ter podpora sodelavcem pri njeni uporabi. Poleg tega služba skrbi tudi za računalnike, ki so v prostorih CTK namenjeni uporabnikom ter za tehnično pomoč pri njihovi uporabi. Sodelavci službe skrbijo za nemoteno delovanje Portala DiKUL.