KNJIŽNICA REČI

 

SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA KNJIŽNICE STVARI

 • S Knjižnico stvari upravlja Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK), Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

 

 • Uporabnik Knjižnice stvari je fizična ali pravna oseba, ki se vpiše v knjižnico ( postane član knjižnice CTK) in se s podpisom vpisnega lista obveže, da bo pri uporabi Knjižnice stvari ravnal/a v skladu s temi splošnimi pogoji delovanja Knjižnice stvari ter ostalimi akti Knjižnice stvari in da sprejme splošne pogoje delovanja. Ob vpisu v CTK uporabnik avtomatično postane uporabnik Knjižnice stvari.
  Knjižnica stvari je dolžna upravljati z opremo kot dober gospodar. Če se oprema (predmet) iztroši, poškoduje, ali bi na katerikoli drugi način bilo ogroženo varno delo s tem predmetom, ga je Knjižnica stvari dolžna popraviti (servisirati) oz. ga umakniti iz izposoje.

 

 • Možnost izposoje v Knjižnici stvari preneha s potekom obdobja, za katerega ima uporabnik plačano članarino v knjižnici CTK. V kolikor uporabnik v enem koledarskem letu po preteku članarine le-te ne obnovi, ga je potrebno v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov izbrisati iz evidence uporabnikov.

 

 • Uporabnik lahko izstopi iz Knjižnice stvari na svojo željo. To stori s pisno zahtevo za izstop v kateri poleg izjave, da izstopa iz Knjižnice stvari, navede svoje podatke: ime in priimek, datum rojstva in naslov prebivališča. Pred izstopom iz knjižnice stvari morajo biti urejene vse obveznosti uporabnika do Knjižnice stvari (vrnjene izposojene stvari in poravnane finančne obveznosti, če le te obstajajo).

 

 • Uporabnika se lahko začasno ali trajno izključi iz Knjižnice stvari v primeru grobih kršitev teh pravil ali drugih predpisov (kraje, zlorabe, druge kršitve). O izključitvi odloča vodstvo CTK s sklepom, na podlagi katerega se uporabniku začasno ali trajno odvzame vse ali nekatere pravice do uporabe in/ali obiskovanja knjižnice CTK. Ob tem morajo biti s strani kršitelja vrnjeni vsi predmeti in poravnane finančne obveznosti.

 

 • Uporabnik si lahko v Knjižnici stvari izposodi največ 3 predmete, izjema so t.i. paketi (seti), ki vključujejo več predmetov.

 

 • Posamezen predmet si je mogoče izposoditi za največ 7 dni, razen če je pri stvari (opremi) izrecno navedeno drugače. Izposojo je možno pri posamezni izposoji podaljšati le enkrat, in sicer za dodatnih 7 dni, v kolikor ni dodatnega interesa po izposoji dotične opreme. Po največ 14 zaporednih dneh je uporabnik dolžan predmet vrniti Knjižnici stvari.

 

 • Knjižnica reči na spletni strani vodi evidenco ( razpredelnica zasedenosti opreme) s pomočjo katere lahko uporabniki Knjižnice reči lažje načrtujejo izposojo opreme.

 

 • Pred izposojo opreme morajo uporabniki na elektronskem obrazcu na internetni strani ali pa preko maila poslati prošnjo za rezervacijo opreme. Knjižnica reči vodi evidenco rezervacij.

 

 • Knjižnica reči zaračuna zamudnino za nepravočasno vrnjene stvari. Zamudnina znaša XX eur na dan za posamezni predmet in se plača za vse dneve zamude, maksimalno do celotne vrednosti izposojenega predmeta.

 

 • Uporabniki rezervirano opremo (orodje) osebno prevzamejo in vrnejo v prostorih CTK. Predmete si je mogoče izposoditi in jih vrniti le v času obratovanja Knjižnice stvari. Odpiralni čas je znan ob rezervaciji/prevzemu predmeta (orodja) in objavljen na spletni strani Knjižnice stvari.

 

 • Knjižnica stvari za rezervirane predmete, ki jih uporabnik ne prevzame in ne prekliče rezervacije vsaj 24 ur pred napovedanim prevzemom predmetov, zaračuna administrativne stroške v višini XX eur.

 

 • Vsak predmet v Knjižnici stvari ima ocenjeno vrednost, s katero je uporabnik seznanjen pred izposojo. Z izposojo predmeta (orodja) uporabnik in Knjižnica stvari soglašata o višini vrednosti predmeta (orodja), ki se naknadno v morebitnih sporih ne more spreminjati.

 

 • Ob prevzemu opreme zaposleni in uporabnik podpišejo izjavo o izposoji opreme (priloga) in s podpisom jamčijo, da bodo vrnili v navedenem roku in v takšnem stanju, kot so jo prejeli. Knjižnica stvari vodi evidenco izposoje v fizični obliki.

 

 • Pri prevzemu in vrnitvi opreme morata biti navzoča eden od zaposlenih v CTK in uporabnik, ki si je opremo izposodil. Ob prevzemu in ob vrnitvi opreme preverita tehnično stanje opreme, ki ga zaposleni vnese v izjavo o izposoji opreme(priloga).

 

 • Uporabnik zagotavlja, da ima potrebno znanje, informacije in da je usposobljen za normalno uporabo predmeta (orodja) katerega si želi izposoditi. V kolikor teh znanj nima, se zavezuje, da ta znanja pridobi pred uporabo tega predmeta (orodja). Knjižnica reči lahko uporabniku ponudi kratko usposabljanje za uporabo predmeta (orodja), ter predstavi osnovna varnostna tveganja.

 

 • Pri izposoji opreme uporabnik prejme navodila, ki dotični opremi pripadajo, ter dodatni dokument o varni uporabi.

 

 • Knjižnica stvari se obvezuje, da bo prejete podatke hranila in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

 • Uporabnik je dolžan stvar (orodje) vrniti v istem stanju, kot ga je prijel – nepoškodovano in čisto, z vsemi pripadajočimi deli.

 

 • Če uporabnik poškoduje izposojen predmet, mora poškodbo oziroma okvaro odpraviti na svoje stroške tako, da je predmet v istem stanju, kot je bil ob izposoji. Tega ni potrebno storiti, če je predmet iztrošen in je njegova vrednost ocenjena na 0 eur. Če uporabnik poškodbe oziroma okvare ne odpravi v obsegu in na način, da je predmet v istem stanju, kot je bil ob izposoji ali pa predmet (orodje) izgubi, mora Knjižnici reči plačati njegovo ocenjeno vrednost. V primeru, da uporabnik ne vrne predmeta, katerega ocenjena vrednost je 0 eur, mu knjižnica zaračuna administrativne stroške v višini XX eur.

 

 • Vsak uporabnik odgovarja za predmete, ki si jih izposodi. S trenutkom izposoje za predmet (orodje) in njegovo pravilno uporabo ne odgovarja več Knjižnica stvari oz. CTK ali njegove odgovorne osebe, temveč izključno uporabnik, ki si je predmet (orodje) izposodil. To velja za vse izposojene predmete (orodja), tudi za tiste iz katerih izhaja večja nevarnost pri uporabi.

 

 • Pred izposojo predmeta mora uporabnik predmet pregledati in javiti morebitne poškodbe in napake, sicer se smatra, da je bil izposojen predmet v brezhibnem stanju. V primeru, da uporabnik javi morebitne poškodbe in napake, se o poškodbah in napakah pred izposojo napravi zapisnik, v katerem se natančno opiše vrsto in obseg poškodb ter napak na predmetu (orodju). S podpisom tega zapisnika uporabnik ter Knjižnica stvari oz. CTK soglašata, da slednji ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi zaradi opisanih poškodb in napak predmeta nastala uporabnikom ali tretjim osebam, temveč to odgovornost prevzema seznanjeni uporabnik, ki si predmet izposoja.

 

 • Uporabnik izposojenega predmeta ne sme posojati ali dajati v nadaljnji najem. Sankcija za tako kršitev pogodbe je prekinitev možnosti izposoje ter pogodbena kazen v višini vrednosti izposojenega predmeta.

 

 • Dolžnosti uporabnika: Uporabnik je dolžan skrbeti za opremo kot dober gospodar.
  Uporabnik je dolžan izposojene naprave (orodje) iz Knjižnice stvari uporabljati primerno in v skladu z navodili za uporabo ter dodeljenimi varnostnimi predpisi za predvideno uporabo.
  Naprave ne sme uporabljati pod vplivom alkohola ali drugih sredstev, ki lahko vplivajo na psiho-fizične delovanje osebe.
  Napravo (orodje) mora zaščititi pred preobremenitvijo.
  Napravo lahko uporablja samo na področju, ki je predvideno za delovanje te naprave.
  Tretje osebe naprave ne smejo uporabljati.
  Napravo mora uporabnik zaščititi pred krajo, poškodbami in neupravičeno rabo tretjih oseb, kot tudi pred vremenskimi vplivi. V primeru kraje, poškodb ali neupravičene uporabe tretje osebe, mora uporabnik to nemudoma sporočiti Knjižnici stvari in primer prijaviti tudi na policiji.

 

 • Vse morebitne spore si bosta uporabnik in Knjižnica stvari prizadevala reševati sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v XXXX.