Poslanstvo in vizija CTK

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani kot visokošolska knjižnica zagotavlja informacijske in knjižnične storitve s področij tehnike in naravoslovja študentom in zaposlenim na Univerzi v Ljubljani kot podporo dodiplomskemu in podiplomskemu študiju študentov ter pedagoškemu in raziskovalnemu delu visokošolskih strokovnjakov.

V manjšem obsegu nudi nekatere storitve tudi študentom in strokovnjakom z drugih šol in univerz ter zaposlenim v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah. Storitve knjižnice temeljijo na strokovnosti, kakovosti, prijaznosti do uporabnikov in sodobni tehnologiji.

S povezavami z drugimi knjižnicami, knjižničnimi mrežami in informacijskimi sistemi zagotavlja svojim uporabnikom dostop do informacij in gradiv z vsega sveta (Izjava o Poslanstvu CTK-ja je bila sprejeta na seji Sveta knjižnice dne 27.5.2004).

CTK je inovativna visokošolska knjižnica, ki skrbi za dostopnost svojih in tujih gradiv ter virov informacij predvsem s področij tehnike in naravoslovja.

Prilagaja se spremenjenim potrebam uporabnikov, ki nastajajo s spremembami v znanstvenem komuniciranju in s spremembami v izobraževanju. V podporo izobraževalnemu in raziskovalnemu delu na univerzi in raziskovalnih zavodih knjižnica dolgoročno omogoča lažje, hitrejše in širše poti do znanja zlasti s preobrazbo v digitalno knjižnico. Delovno in organizacijsko se prilagaja Univerzi v Ljubljani ter se povezuje s knjižnicami njenih članic in drugimi knjižnicami ali sorodnimi organizacijami.

Zato skrbi za primerno strokovnost knjižničnega in informacijskega dela, za primerno kadrovsko zasedenost in sodobno tehnološko opremljenost. Zasleduje razvoj knjižničarske in informacijske dejavnosti in prevzema nova spoznanja, ugotavlja želje in potrebe uporabnikov in stalno ocenjuje uspešnost in učinkovitost svojega dela.

Z ustvarjalnostjo v iskanju novih rešitev in usmeritvah delovanja si prizadeva razviti sodoben kooperativen knjižnični informacijski sistem. Prizadeva si pridobiti namensko zgrajene prostore (vizija sprejeta v Načrtu razvoja Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za obdobje 2009 – 2013 na 7. seji Sveta CTK 19. februarja 2009).