Public Information Catalog

1. Basic data on the catalog


Name and principal office
Central technical library at the University of Ljubljana
Trg republike 3
1000 Ljubljana
Short version of the name: CTK
ID for VAT: SI23576430
Authorized personmag. Miro Pušnik, Director
Trg republike 3
1000 Ljubljana
Phone: (01) 200 34 41
email: miro.pusnik@ctk.uni-lj.si
Authorized person for personal data protectiondr. Uroš Kunaver
Trg republike 3
1000 Ljubljana
Phone: (01) 200 34 44
email: uros.kunaver@ctk.uni-lj.si
Date of first publication of the catalog8.6.2004
Date of last change17.4.2020
Website of the cataloghttp://www.ctk.uni-lj.si/osnovni-podatki/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Other forms of the catalogPrinted version available in CTK’s secretary’s office

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga


2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda


Opis delovnega področja javnega zavoda
V okviru javne službe:

 • sistematično zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva (knjige, revije, disertacije, raziskovalne naloge, standarde, patente, zbirke podatkov) v tiskani in elektronski obliki,
 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 • izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
 • posredovanje informacij s tehniškega in naravoslovnega področja iz domačih in svetovnih virov,
 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 • organiziranje seminarjev ter strokovnega izpopolnjevanja knjižničarjev, študentov ter drugih uporabnikov,
 • informacijsko opismenjevanje,
 • medknjižnična izposoja ter posredovanje člankov in informacij,
 • drugo biblikotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Poleg javne službe:

 • opravlja druge informacijske storitve,
 • zalaga, izdaja in tiska ter prodaja knjige in druge publikacije s področja svoje dejavnosti,
 • organizira posvetovanja,
 • fotokopira in opravlja druge oblike razmnoževanja,
 • nudi zainteresiranih storitve v okviru svoje dejavnosti.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enotSeznam oddelkov in služb je dostopen na spletnem naslovu http://www.ctk.uni-lj.si/oddelki-in-sluzbe-ctk/
Organigram javnega zavodaOrganigram

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)


------

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij


Pristojna osebamag. Miro Pušnik, direktor
Trg republike 3
1000 Ljubljana
telefon: (01) 200 34 442
elektronski naslov: miro.pusnik@ctk.uni-lj.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda


Državni predpisi
Zakon o zavodih
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Zakon o knjižničarstvu
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
Zakon o javnih financah
Zakon o računovodstvu
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o javnih uslužbencih
Zakoni o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
Zakon o javnem naročanju
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
Zakon o varstvu osebnih podatkov


Predpisi so dostopni na spletnem naslovu https://www.uradni-list.si/.

Predpisi EU
Šesta direktiva o davku na dodano vrednost – Sixth Council Directive 77/388 EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating turnover taxes – Common sistem of value added tax: uniform bases of assessment z dne 17.5.1977, objavljeno v uradnem glasilu Evropskih skupnosti Official journal L 145 13/06/1977 P. 0001-0040


Direktiva o oprostitvi carinskih dajatev - Community sistem of reliefs from customs duty - Council regulation (EEC) No. 918/83 z dne 28.3.1983, objavljeno v uradnem glasilu Evropskih skupnosti Official journal L 105 23/04/1983 P. 0001-0037


Evropski carinski kodeks-Community Customs Code – Council regulation (EEC) No. 2913/92 z dne 12.10.1992, objavljeno v uradnem glasilu Evropskih skupnosti Official journal L 302 19/10/1992 P. 0001 – 0050


Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)

2.e Seznam predlogov predpisov


Predlogi predpisov
Predpisi v obravnavi so dostopni na spletiščih:
Vlada Republike Slovenije
Portal Državnega zbora Republike Slovenije

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletiščih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih


Seznam strateških in programskih dokumentov
Predlogi strateških in programskih dokumentov

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod
Postopek na podlagi pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)


Obvezni podatki, ki jih morajo navesti vlagatelji v zahtevi:


 • javni zavod (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, Trg republike 3, 1000 Ljubljana)
 • zastopnika javnega zavoda (direktor mag. Miro Pušnik)
 • ime in stalno bivališče vlagatelja zahteve oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca
 • informacijo, s katero se želi seznaniti
 • način seznanitve z zahtevano informacijo (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis)

Način vložitve zahteve: pisno.
Stroški postopka: po Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)Predviden rok za odločitev o zahtevi znaša 20 delovnih dni od datuma prejema popolne zahteve.

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi javni zavod upravlja


------

2.i Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov


Seznam zbirk

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja


Sklopi informacij

 • Strokovni napotki za uporabo javnih dobrin in storitev so objavljeni na spletnih straneh CTK. Vstopno mesto: http://www.ctk.uni-lj.si.
 • Pomembni dogodki, odločitve in novosti so objavljeni na spletišču zavoda.
 • Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja v elektronski in klasični obliki so opisani v naslednjem razdelku.
 • Stroškovnik za dostop do informacij javnega značaja je objavljen v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja link.
 • Letna poročila o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
 • Letna poročila CTK.
 • Javni razpisi - trenutno ni odprtih javnih razpisov.
 • Evidenčna javna naročila (nad 10.000 EUR).

Pravni akti zavoda:

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja


Opis dostopa

 • Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu preko tega kataloga (http://www.ctk.uni-lj.si/osnovni-podatki/katalog-informacij-javnega-znacaja/) v html, pdf in izjemoma MS Word formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf oziroma MS Word format.
 • Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen v tajništvu zavoda v času uradnih ur pri tajnici vodstva ge. Dunji Kovač v ponedeljek, sredo in petek med 8. in 12. uro.
 • Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.
 • Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 16. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.l.RS 115/03)

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov