Uporaba spletnih mest CTK

(Uvodne določbe in definicije pojmov so navedena na začetku tega dokumenta)

Vsebina spletnih mest CTK je avtorsko zaščitena v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Uporabnikom je dovoljen ogled in prenos vsebine z namenom pregledovanja strani izključno za osebno uporabo in nekomercialno uporabo. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano kakršnokoli spreminjanje, reproduciranje, javno predvajanje, izvajanje, distribuiranje ali druga oglaševalska ali trgovska uporaba gradiva, objavljenega na spletnih straneh CTK, kot tudi uporaba navedenega gradiva na kateremkoli drugem spletnem mestu ali v omrežnem računalniškem okolju za kakršenkoli namen. Vsaka nepooblaščena uporaba šteje kot kršitev zakonodaje o zaščiti avtorskih pravic, blagovnih znamk ali drugih zakonskih določil in je kaznivo dejanje.

Logotipi in drugi znaki, ki se pojavljajo na spletnih mestih, so bodisi registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je CTK ali tretja oseba, bodisi so zaščiteni po avtorski zakonodaji. Kakršnakoli uporaba teh znakov je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic.

Lastniki oziroma skrbniki drugih spletnih mest smejo citirati vsebino spletnih mest CTK in nanjo usmeriti povezavo. Povezav na spletna mesta CTK ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito vsebino. Na zahtevo CTK je lastnik oziroma skrbnik spletnega mesta, na katerem je objavljena povezava na spletno mesto CTK, to dolžan brez odlašanja odstraniti.

Uporaba virov in storitev

(Uvodne določbe in definicije pojmov so navedena na začetku tega dokumenta

CTK svojim uporabnikom nudi različne vire in storitve, ki so dostopni preko spleta pod določenimi licenčnimi pogoji (v nadaljevanju viri in storitve). Dostop do virov in storitev je dovoljen samo upravičenim uporabnikom in sicer izključno le za študijske, raziskovalne in osebne namene. Upravičeni uporabniki so osebe, ki so zaposlene ali se šolajo na inštituciji, za katero je v skladu s pogodbo omogočen dostop do določenega vira oziroma storitve (na Univerzi v Ljubljani so upravičeni uporabniki redni in izredni študenti, raziskovalci, zaposleni na fakultetah UL, pogodbeno zaposleni – slednji le za delo, povezano z zaposlitvijo na UL, ne z zaposlitvijo na katerikoli drugi instituciji) in druge osebe (člani, obiskovalci, alumni, upokojenci….), ki jim knjižnica omogoča dostop v skladu z licenčnimi pogoji.

V večini primerov lahko člani CTK v knjižnici dostopajo do celotnih besedil v skladu z licenčnimi določili, vendar izključno za študijske, raziskovalne in osebne namene.

Dostop do licenčnega gradiva je za upravičene uporabnike vedno možen z lokacije inštitucije (na podlagi IP naslova računalnika ali – kjer je to zahtevano – z geslom). Za večino virov je možen tudi oddaljeni dostop z drugih lokacij ob prijavi z geslom. Nekateri viri pa so z oddaljenih lokacij dostopni tudi članom knjižnice, ki niso člani matične inštitucije, ki ji knjižnica pripada.

Natančne informacije o upravičenih uporabnikih in licenčnih določilih (dovoljenih načinih uporabe virov in storitev) so navedene pri vsakem od virov v seznamu virov in v posebni tabeli (link).

Dostop do licenčnega gradiva obsega priklic, prikaz na zaslonu, iskanje, nalaganje, tiskanje in shranjevanje posameznih člankov, poglavij knjig oziroma drugih enot gradiva. Kopiranje in shranjevanje je omejeno na posamične kopije zmernega števila posameznih člankov. Kopiranje in shranjevanje celotnih številk revij oziroma knjig ni dovoljeno. Za večino virov in storitev je dovoljena uporaba zmernega obsega licenčnega gradiva za pripravo predavanj in drugih gradiv za izobraževalne namene.

Licenčnega gradiva ni dovoljeno prilagajati, prirejati, spreminjati, prevajati, oblikovati njegova izvajana dela ali uporabljati licenčno gradivo na način, ki bi kršil avtorske pravice. Prav tako ni dovoljeno odstranjevanje, prikrivanje ali spreminjanje avtorske pravice ali drugih zaznamkov, ki so del licenčnega gradiva. Uporaba licenčnega gradiva v komercialne namene ni dovoljena.

Uporabniki virov in storitev, dostopnih v CTK, se obvezujejo:

 • da bodo skrbeli za tajnost dodeljenih gesel, ki jih ne smejo posredovati drugim osebam,
 • da ne bodo skušali pridobiti neupravičenega dostopa do podatkov, programske opreme, servisov in uporabniških imen na računalnikih ali omrežjih, za katere nimajo ustreznih pooblastil,
 • da bodo podatke, pridobljene iz elektronskih informacijskih virov, naročenih ter dostopnih v CTK, uporabljali le za nepridobitne osebne namene v okviru izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti,
 • da podatkov iz elektronskih informacijskih virov, naročenih ter dostopnih v CTK, ne bodo kopirali, distribuirali, prodajali ali z njimi gradili svojih podatkovnih zbirk,
 • da si bodo za lastne potrebe naredili le en izvod izpisov posameznega iskanja v elektronski ali papirni obliki.

Pravice in obveznosti drugih knjižnic (v zvezi z dostopom do licenčnih virov in storitev)

Elektronsko obliko licenčnega gradiva je dovoljeno uporabiti za medknjižnično izposojo, vendar je potrebno članek predhodno natisniti. Natisnjene izvode je dovoljeno pošiljati po pošti, po faksu ali preko internetnih faksov (npr. Ariel, Prospero, DocUtrans) oddelkom medknjižnične izposoje akademskih, raziskovalnih in nekomercialnih knjižnic. Medknjižnična izposoja profitnim organizacijam in posameznikom ni dovoljena. Elektronski prenos datotek ni dovoljen.

Ukrepanje ob kršitvah

CTK si pridržuje pravico, da v primeru kršenja navedenih pogojev uporabniku takoj prekine dostop do virov in storitev, ki so predmet teh pravil. Zloraba virov in storitev je kazniva. Za morebitne spore je pristojno sodišče v Ljubljani.

Uporaba računalnikov in omrežja CTK

(Uvodne določbe in definicije pojmov so navedena na začetku tega dokumenta)

Ta pravila veljajo za uporabo osebnih računalnikov s periferno opremo, brezžičnih omrežij in ožičenega omrežja ter mrežne opreme, ki so v lasti ali upravljanju knjižnice (v nadaljevanju računalniki in omrežje CTK).

Računalnike CTK lahko uporabljajo le člani. Izjema so računalniki s katalogom knjižničnega gradiva, ki jih lahko uporabljajo vsi uporabniki.

Računalniki CTK so namenjeni izključno za uporabo elektronskih informacijskih virov za potrebe študija, raziskovalnega in strokovnega dela. Uporabniki morajo poleg teh navodil upoštevati tudi Pravila uporabe omrežja ARNES, ki knjižnici zagotavlja dostop do storitev interneta, ter vso veljavno zakonodajo.

Knjižnica upravičenim uporabnikom omogoča dostop do brezžičnega omrežja EDUROAM in LIBROAM. Upravičeni uporabniki za uporabo teh omrežij so tisti, ki imajo dovoljenje in so registrirani za uporabo pri svoji matični organizaciji in se za uporabo brezžičnega omrežja prijavijo s svojim geslom. Poleg teh pravil morajo ti uporabniki upoštevati tudi splošna pravila uporabe omenjenih brezžičnih omrežij in pa pravila, ki jih za uporabo teh omrežij določajo matične inštitucije uporabnikov. Podrobnejša navodila za uporabo brezžičnih omrežij EDUROAM in LIBROAM so navedena na posebni strani.

Za nedopustno uporabo računalnikov in omrežja CTK se šteje:

 • uporaba dostopa do omrežja CTK za pridobitniške dejavnosti,
 • namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov,
 • spreminjanje nastavitev strojne in programske opreme računalnikov CTK,
 • pridobivanje podatkov na način, ki krši avtorske pravice,
 • pregledovanje, ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z računalnikov CTK oziroma preko omrežja CTK z žaljivimi, sovražnimi ali drugimi neprimernimi vsebinami ter podatkov, katerih objava predstavlja kaznivo dejanje,
 • uporaba računalnikov in omrežja CTK, ki ni v skladu s Pravili uporabe omrežja ARNES,
 • posredovanje lažnih ali zavajajočih podatkov pri prijavi za uporabo računalnikov in omrežja CTK,
 • uporaba servisov, ki niso namenjeni javni uporabi,
 • uporaba P2P” programske opreme,
 • nameščanje in uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnjenje integritete in stabilnega delovanja računalnikov in omrežja CTK.

Uporabniki ne smejo spreminjati nastavitev računalnikov CTK. Prav tako ne smejo fizično izklapljati računalnikov CTK iz omrežja in nanj priklapljati svojih računalnikov. Odgovarjajo za vse ostale načine uporabe računalnikov CTK kot tudi svojih računalnikov, priključenih na omrežje CTK, ki so v nasprotju s temi pravili.

Uporaba računalnikov na način, ki moti ostale uporabnike ali člane ali ni v skladu s pravili CTK, je prepovedana.

CTK si pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, če presodi, da so bila kršena pravila dopustne uporabe. Med ukrepe spada onemogočanje dostopa oz. odvzem pravice dostopa do računalnikov CTK.

Zaposleni v knjižnici in varnostniki imajo pravico, da v primeru rabe računalnikov CTK v drugačne namene od predpisane, uporabniku ne dovolijo nadaljnje uporabe. Zaradi omejenega števila računalnikov so uvedene časovne omejitve in možnost vpisa v vrstni red čakajočih, ko so vsi računalniki zasedeni.

Večkratne ponavljajoče se kršitve uporabe računalnikov in omrežja CTK se štejejo kot težja kršitev Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja.

Vsa kazniva dejanja, povzročena z uporabo računalnikov in omrežja CTK, bo knjižnica nemudoma naznanila pristojnim organom.

Izjava o omejitvi odgovornosti:

(Uvodne določbe in definicije pojmov so navedena na začetku tega dokumenta)

CTK ne prevzema odgovornosti za morebitne napake na spletni strani CTK in podrejenih spletnih mestih (spletnih mestih CTK) ter spletnih virih in storitvah, ki jih nudi uporabnikom, prav tako pa tudi ne za pravilnost, točnosti in ažurnost objavljenih podatkov. Podatki na spletnih mestih CTK so zgolj informativne narave. CTK ni odgovorna za katero koli vsebino, objavljeno na spletnih straneh, na katere kažejo povezave s spletnih mest CTK, in za lastnosti ali zanesljivost katerega koli proizvoda ali storitve, ki je pridobljena na tako povezanih spletnih straneh.

Vsebina spletnih mest CTK se lahko spremeni kadarkoli brez predhodnega obvestila. CTK ne jamči, da je vsebina spletnih mest CTK vedno popolna, točna in ažurna.

Podatki iz drugih virov in storitev so uporabnikom na voljo taki kot so – odgovornost za vsebino, pravilnost, točnost in ažurnost podatkov v teh virih in za izvajanje storitev nosijo ponudniki teh virov in storitev. CTK tudi ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, nastalo ob uporabi podatkov in strežnikov teh ponudnikov, vključno s škodo zaradi ukinitve dostopa do virov in storitev ali nedelovanja strežnikov.

Vse storitve interneta z računalnikov CTK ali preko omrežja CTK uporabljajo uporabniki na lastno odgovornost. CTK ni odgovorna za vsebino informacij, do katerih uporabniki dostopajo in tudi ne prevzema odgovornosti za pregledovanje, izdelavo ter razširjanje vsebin na računalnikih CTK ali z uporabo omrežja CTK, ki bi predstavljale sovražni govor, nestrpnost ali kakršnokoli drugo obliko kaznivega dejanja. Pregledovanje, izdelava ter razširjanje vsebin na tak način predstavljajo najtežjo kršitev Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja.

CTK ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala na prenosnih podatkovnih medijih uporabnika (CD, DVD, USB ključki, prenosni diski) pri uporabi računalnikov CTK, prav tako pa ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala na napravah uporabnikov (prenosni računalniki, telefoni…), ki uporabljajo ožičeno ali brezžično povezavo v internet preko omrežja CTK.

Varstvo osebnih podatkov

(Uvodne določbe in definicije pojmov so navedena na začetku tega dokumenta)

Uporabniki spletnih mest CTK

Sledenje aktivnosti in statistika

Spletna mesta CTK uporabniki uporabljajo anonimno. CTK pri tem ne zbira osebnih podatkov, kot so na primer ime in priimek ali naslov e-pošte, vendar pa sledimo, kako anonimni uporabniki uporabljajo našo spletno stran. V ta namen uporabljamo tako imenovane “piškotke” (“cookies”). Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletne strani prenesejo računalnik uporabnika ali mobilno napravo. Piškotki običajno vsebujejo ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek; življenjsko dobo piškotka in vrednost, ki je običajno naključno generirano edinstveno število.

Piškotki na spletnih mestih CTK skrbijo za boljšo uporabniško izkušnjo in uporabnikom omogočajo uporabo spletnih strani ter funkcionalnosti na straneh (prijava v poslovalnico, ogled videov, deljenje vsebin na družbenih omrežjih) ter zbirajo agregirane informacije o uporabi spletnih mest CTK.

Piškotki ne pridobivajo nobenih podatkov z uporabnikovega računalnika, ne prenašajo škodljivih vsebin (virusov…) in ne beležijo elektronskih naslovov uporabnikov ali katerih drugih osebnih podatkov. Piškotki sami po sebi ne omogočajo vaše identifikacije in samo z njimi ni mogoče ugotoviti, kdo konkretno ste. Piškotki so nujni za pravilno delovanje spletnih mest CTK. Ob prvem obisku spletne strani CTK so uporabniki v skladu z zakonodajo pozvani, da sprejmejo ali zavrnejo uporabo piškotkov.

Več o uporabi piškotkov je na posebni strani.

Uporabniki, naročeni na novice

CTK zbira in uporablja elektronske naslove uporabnikov, ki so se prijavili na obveščanje, za namene pošiljanja eNovic. CTK pošilja eNovice v dveh oblikah. Enkrat mesečno pošilja obširnejše novice, v katerih so združene vsebine preteklega meseca (npr. novi nakupi knjig, izobraževalne vsebine kot so spletni tečaji uporabe inf. virov, pogosto zastavljena vprašanja ipd.). Poleg tega CTK občasno pošilja novosti, ki se tičejo delovanja knjižnice, objave o prihajajočih dogodkih ipd. Naročniki eNovic se lahko kadarkoli odjavijo ob prejemu zadnjih e-novic s klikom na koncu besedila ali po elektronski pošti tilen.mandelj@ctk.uni-lj.si.

Uporabniki pogovora v živo in storitve Pošljite nam vprašanje

Uporabniki pogovora v živo in storitve Pošljite nam vprašanje posredujejo CTK svoje ime oziroma naslov elektronske pošte, ki se uporabljata izključno za čas pogovora v živo oziroma za neposredni odgovor na vprašanje in se hranita izključno za namene posredovanja zahtevane informacije.

Naročniki tematskih poizvedb in medknjižnične izposoje

Naročniki tematskih poizvedb in medknjižnične izposoje posredujejo CTK naslednje osebne podatke:

 • naziv podjetja / ustanove (pri medknjižnični izposoji),
 • ime in priimek naročnika,
 • članska številka (pri tematskih poizvedbah).
 • naslov naročnika (pri medknjižnični izposoji),
 • telefon naročnika (pri medknjižnični izposoji),
 • e-naslov naročnika,
 • način prevzema gradiva (pri medknjižnični izposoji),
 • tip uporabnika (pri medknjižnični izposoji),
 • namen poizvedbe (pri tematskih poizvedbah)

CTK posredovane podatke uporablja izključno za izpolnitev naročila (vključno z izpolnitvijo vseh medsebojnih obveznosti, ki ob naročilu nastanejo) ter za statistično obdelavo izvedenih naročil.

Uporabniki brezžičnih omrežij EDUROAM, LIBROAM in računalnikov v lasti CTK

CTK vodi evidenco prijav v brezžična omrežja CTK, ki vsebuje MAC naslove uporabnikov in IP naslove, ki so jim bili dodeljeni, ter evidenco prijav na računalnike CTK, namenjene članom; ta evidenca vsebuje člansko številko in čas uporabe računalnika. CTK zbira tudi prometne podatke z namenom preprečevanja in sankcioniranja uporabe omrežja CTK, ki ni v skladu s temi pravili, licenčnimi določili uporabe informacijskih virov in storitev, pravili uporabe akademskega omrežja ARNES in zakonodajo. Ti podatki bodo uporabljeni in predani ustrezni inštituciji samo v primeru suma omenjene zlorabe. MAC naslove uporabnikov brezžičnih omrežij CTK ter članske številke uporabnikov računalnikov CTK v anonimizirani obliki uporablja tudi za statistiko uporabe brezžičnega omrežja in računalnikov CTK.
Evidenco uporabniških imen uporabnikov, ki so dostopali do brezžičnega omrežja za EDUROAM, vodijo matične institucije (univerze, fakultete, inštituti, šole…), za LIBROAM pa v imenu knjižnic, kjer so vpisani uporabniki, te podatke vodi IZUM.

Člani knjižnice

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A) (Uradni list RS, št. 92 z dne 4. 12. 2015 z veljavnimi spremembami in dopolnili) ter predpisi o varstvu osebnih podatkov Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju CTK) od svojih članov za potrebe izvajanja svoje dejavnosti, zavarovanja knjižničnega gradiva ter nudenja posebnih ugodnosti določenim kategorijam članov zbira in obdeluje naslednje osebne podatke svojih članov: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, kategorijo člana, podatke za obveščanje (telefonska številka oziroma naslov elektronske pošte).

CTK osebne podatke članov (naslov elektronske pošte, telefonsko številko) obdeluje za obveščanje o poteku rezervacije, o prispelem rezerviranem gradivu, o skorajšnjem poteku roka izposoje, o skorajšnjem opominu, o poteku članstva, o neporavnanih terjatvah ter o splošnih obvestilih (zaprtje knjižnice, teden amnestije….). Član lahko kadarkoli preko storitve Moja knjižnica v sistemu COBISS (http://cobiss.si) spremeni načine obveščanja o zgoraj navedenih dogodkih. Za izbrane načine obveščanja bo CTK uporabljal naslov elektronske pošte oziroma telefonsko številko, kot je član navedel ob vpisu.

Videonadzor

CTK za potrebe zagotavljanja varnosti skladno s predpisi s področja varovanja osebnih podatkov in s predpisi s področja varovanja elektronskih komunikacij v prostorih knjižnice izvaja videonadzor. Obvestila o  videonadzoru so vidno in razločno nameščena v prostorih knjižnice. To uporabniku knjižnice omogoča, da se s tem seznani najpozneje v trenutku, ko se nad njim videonadzor dejansko začne izvajati (pri vhodu v knjižnico). Informacije, o tem, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki, lahko dobite na telefonski številki 01 2003 405.

Izjava o hranjenju in obdelavi podatkov

CTK se zavezuje, da bo zbrane podatke obdeloval zgolj za zgoraj opredeljene namene. V primeru, da bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, bo uporabnike predhodno kontaktiral in zaprosil za njihovo privolitev. Osebni podatki o uporabnikih se hranijo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, največ pa za obdobje 12 mesecev po preteku razloga, zaradi katerega so bili zbrani. Po tem času jih bo CTK trajno izbrisal. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva vpogled, popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov ali poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost svojih osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na naslov: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, Trg republike 3, 1000 Ljubljana ali na naslov elektronske pošte: izposoja@ctk.uni-lj.si. Uporabnik lahko podano privolitev kadarkoli prekliče ali spremeni tudi z dopisom na naslov Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, na naslov elektronske pošte: izposoja@ctk.uni-lj.si ali osebno v prostorih CTK. V primeru, ko uporabnik meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov, lahko vloži pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.