VARNOST PRI DELU

OSNOVNA NAVODILA ZA VARNO DELO Z DELOVNO OPREMO

 • Na strojih delajte samo, če ste za to strokovno usposobljeni in poučeni s pretečimi nevarnostmi in ukrepi za preprečevanje le-teh.
 • Pred pričetkom dela se obvezno seznanite z navodili za varno delo s predmetnim strojem in jih dosledno upoštevajte.
 • Stroje je dovoljeno uporabljati samo namensko.
 • Pred začetkom obratovanja preizkusite stroj. Preverite, če so nameščene vse varnostne naprave in če le-te brezhibno delujejo.
 • Varnostnih in zaščitnih naprav ni dovoljeno samovoljno odstraniti ali blokirati.
 • Poseganje v premikajoče se dele stroja je strogo prepovedano.
 • Pri vseh možnih delih, npr. zamenjava orodja, merjenje, mazanje, čiščenje, odprava okvar, popravljanje ipd., ustavite stroj in izklopite glavno stikalo ter ga blokirajte v ničelnem položaju. Po odklopu počakajte, da stroj obstane.
 • Pri avtomatskem delovanju stroja ni dovoljeno v času mirovanja izvajati raznih nastavitvenih opravil in popravil.
 • Po končanem delu izključite stroj in ga izklopite iz električnega omrežja in ravnajte po navodilih proizvajalca stroja.
 • Pri motnjah pri delovanju stroja ne preklapljajte nobene funkcije stroja, temveč izklopite glavno stikalo in o okvari obvestite zaposlene.
 • Samovoljna popravila stroja so strogo prepovedana.
 • Nosite predpisano varovalno opremo, ki je brezhibna.
 • V kolikor obstajajo za varno delo s strojem posebna dodatna navodila za varno delo, se z njimi seznanite in jih dosledno upoštevajte!